ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Bevezető rendelkezések

A jelen általános szerződési és felhasználási feltételek (ÁSZF) a
Fitminutes Munkahelyi Egészségfejlesztő Kft. (székhely: 1026 Budapest, Törökvész lejtő 17.;
Cg.: 01-09-374720., adószám: 28804202-2-41, képviselő: Komporday Anna Terézia ügyvezető) – a
továbbiakban: Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatások (a továbbiakban:
Szolgáltatások) igénybevételének, illetve e tárgyban létrejött szerződések feltételeit tartalmazza a
Szolgáltató és az előfizetői között fennálló egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában.

Jelen ÁSZF-ben félkövérrel szedett és aláhúzott rendelkezések lényegesen eltérnek a
jogszabályoktól, a szokásos üzleti gyakorlattól, vagy a Szolgáltató által alkalmazott korábbi
feltételektől.

 

II. Az ÁSZF hatálya

1. Jelen ÁSZF hatálya valamennyi, Szolgáltató szolgáltatásainak nyújtására létrejött
jogviszonyra kiterjed, meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb
szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.

2. Jelen ÁSZF valamennyi Szolgáltató Szolgáltatásait igénybe vevő személyre (a továbbiakban:
Előfizető) kiterjed.

3. A jelen ÁSZF 2022. 10. hó 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

4. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosítással érintett
Előfizetők előzetes értesítése mellett.

5. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Előfizetők részére a módosított ÁSZF a közlésének
napján hatályossá válik.

III. Fogalmak:

Előfizető: Az a jogi személy, aki a Szolgáltatásokat igénybe veszi és aki a Szolgáltatóval szerződéses
viszonyba lép.
HR felelős: Az Előfizető szervezetén belül a munkaviszonyokért felelős személy.
Szolgáltatás: A Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatások.
Szolgáltató: Az ÁSZF I. pontjában megjelölt jogi személy, a Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője.
Weboldal: A Szolgáltató által üzemeltetett https://fitminutes.hu/ weboldal.

IV. A szerződés létrejötte

 

1. Az Előfizető részéről a HR felelős, amennyiben ezt e-mailben jelzi a Szolgáltató felé, a
Szolgáltatások és a Weboldal tesztelésére ingyenes, 7 napra érvényes hozzáférést kap.

2. Amennyiben a teszt időszak lejártát követően Előfizető igénybe kívánja venni a
Szolgáltatásokat, regisztrálnia kell magát a Weboldalon. A regisztrációt követően az
Előfizető megrendeli az előfizetést, mely során külön elfogadja jelen általános szerződési
feltételeket, így a Szolgáltató és az Előfizető között létrejön a szerződés.

3. A Szolgáltatás csak 12 hónapos időtartamra rendelhető meg. Előfizető tudomásul veszi,
hogy a Szolgáltatás megrendelésével határozott idejű szerződés jön létre közte és a
Szolgáltató közt.

4. A megrendelt Szolgáltatások ellenértékének kifizetése kizárólag EUR devizanemben, banki
átutalás útján lehetséges, számla vagy díjbekérő ellenében.

5. A sikeres fizetés megtörténtéig a Szolgáltatások nem elérhetőek az Előfizető számára, azok
a sikeres fizetést követően vehetőek igénybe. Sikeres fizetésnek a szolgáltatási díj
Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás minősül.

V. A Szolgáltatások használata

1. A szolgáltatási díj sikeres megfizetését követően a HR felelős jogosult az Előfizető
munkavállalóinak hozzáférését engedélyezni, korlátozni vagy törölni, Szolgáltató ezen
műveletek jogalapját nem vizsgálja. A munkavállalók regisztrálása név és e-mail cím
megadásával történik.

2. HR felelős maximum annyi személynek engedélyezhet egyszerre hozzáférést, amennyit az
Előfizetés tartalmaz. A megrendelt hozzáférések száma utólag bővíthető, ilyen esetben a
további hozzáférések ellenértéke időarányosan, egész hónapokra kerekítve kerül
kiszámlázásra.

3. Amennyiben a HR felelős az Előfizető munkavállalójának hozzáférését az előfizetés
időtartama alatt törli, úgy a helyére a HR felelős jelölhet más munkavállalót. Az előfizetés
ilyen esetben is az eredeti előfizetés napjától számított 12 hónapot követően telik le, tehát
valamennyi munkavállaló esetében egységesen.

VI. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

1. Előfizető köteles a szolgáltatási díjat megfizetni Szolgáltató részére.

2. Az Előfizető jogosult a Szolgáltatásokat jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően, a IX.
pontban foglaltak betartásával igénybe venni.

3. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval kötött szerződést egyik fél sem jogosult
rendes felmondással megszüntetni, így amennyiben az Előfizető IV.4. pontban
meghatározott időtartam lejárta már nem kívánja a Szolgáltatásokat igénybe venni, akkor
sem igényelhet semmilyen összegű pénzvisszatérítést Szolgáltatótól.

VII. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3

1. Szolgáltató jogosult a IV.3. pontban rögzítettek szerint a szolgáltatási díjra.

2. Szolgáltató köteles minden, a Szolgáltatás teljesítésével összefüggő változásról értesíteni
Előfizetőt.

3. A szerződés létrejöttével Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató feltüntesse az
Előfizetőt a partnerei között, közzé tegye az Előfizető elnevezését és védjegyét a
Weboldalon, illetve más elektronikus felületein és marketing anyagokon.

VIII. Kapcsolattartás

1. Felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során a
Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a jelen szerződés teljesítése
szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek.

2. Szolgáltató részéről kapcsolattartásra az alábbi személy jogosult:
Név: Komporday Anna Terézia
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 20 370 1657

IX. Szerzői jogok

1. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Weboldalon található blogbejegyzésekhez,
videofelvételekhez, grafikákhoz, ábrákhoz fűződő szerzői jog a Szolgáltatót illeti meg,
felhasználásuk a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével megengedett.

2. Szolgáltató a vagyoni jogok körében kizárólag akként járul hozzá a videófelvételek
nyilvánosság részére történő közvetítéséhez, hogy azt csak a HR felelős által jogosultságot
kapott személyek tekinthetik meg. Ezen vagyoni jog ellenértékét a szolgáltatás díja
tartalmazza.

3. Szolgáltató kifejezetten nem járul hozzá a videofelvételek nyilvánossághoz való
közvetítésének a fenti pontban foglalttól eltérő módjához, a videofelvételek rögzítéséhez,
más módon történő tárolásához, másolásához, átdolgozásához, továbbadásához. A
videofelvételek jogosulatlan felhasználását technikai intézkedések védik.

X. Felelősség kizárása

1. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatásokat minden, a HR-felelős által jogosultságot kapott
munkavállaló saját felelősségére vesz igénybe. Tekintettel a szolgáltatás jellegére, Szolgáltató
kizár minden, sérüléssel járó baleset vagy sérülésből, megbetegedésből eredő kár miatti
felelősséget.

XI. Egyéb rendelkezések

1. A felek közti jogviszonyra kizárólag jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak, az Előfizető
esetleges általános szerződési feltételei nem képezik a felek közti jogviszony részét.

2. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni.
Abban az esetben, ha a jogvita békés úton történő elintézésére nincs lehetőség, úgy a jogvita
rendezésére a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék
illetékességét kötik ki.

3. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így
különösen, de nem kizárólagosan Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017.05.12 Jelen dokumentum letölthető változata (pdf) a következő linkre kattintva érhető el: https://drive.google.com/file/d/1rwoMEvjwzBSS_UUVRO1rFWDZZO1GRyU1/view?usp=sharing